Kancelaria świadczy usługi doradcze i reprezentację procesową m.in. w sprawach:

1. Prawo rodzinne – kompleksowe doradztwo prawne i reprezentacja w sprawach o:

 • Rozwód
 • Separację

W sprawach dot:

 • Małżeńskich ustrojów majątkowych (sądowe ustanowienie rozdzielności majątkowej, umowne zmiany ustrojów majątkowych; pozbawienie współmałżonka samodzielnego zarządu majątkiem wspólnym).
 • Podziału majątku wspólnego (umowny podział majątku wspólnego: przygotowanie i negocjowanie umów; sądowy podział majątku wspólnego, w trybie postępowania nieprocesowego lub w ramach sprawy o rozwód; rozliczenia małżonków i byłych małżonków z tytułu nakładów pomiędzy majątkami); sprawy o podział majątku wspólnego, w tym z ustaleniem nierównych udziałów w tym majątku oraz rozliczeniem nakładów i wydatków.
 • Stosunków majątkowych w związkach partnerskich (przygotowanie i negocjowanie umów; podział majątku i rozliczenia pomiędzy konkubentami).
 • Alimentów (dochodzenie alimentów na rzecz dziecka od rodziców lub dalszych krewnych, alimenty pomiędzy małżonkami i byłymi małżonkami, podwyższenie, obniżenie alimentów, uchylenie obowiązku alimentacyjnego, ustalenie wygaśnięcia obowiązku alimentacyjnego).
 • Władzy rodzicielskiej (pozbawienie, ograniczenie i przywrócenie władzy rodzicielskiej, rozstrzyganie o istotnych sprawach dziecka); umowne regulowanie sposobu wykonywania władzy rodzicielskiej (przygotowanie i negocjowanie porozumień rodzicielskich).
 • Ustalenia miejsca pobytu dziecka.
 • Ustalenia kontaktów z dzieckiem (rodzice, krewni).

W sprawach:

 • o ustalenie ojcostwa i roszczeń z tym związanych,
 • o przysposobienie bądź jego rozwiązanie,
 • o ubezwłasnowolnienie,
 • dotyczących zarządu majątkiem dziecka.

 1. Prawo spadkowe – porady i reprezentacja w sprawach o stwierdzenie nabycia spadku, o zachowek, o dział spadku.

 1. Odszkodowania i zadośćuczynienia:
 • za szkodę i krzywdę powstałą w wyniku wypadków komunikacyjnych, wypadków przy pracy, błędów medycznych, zakażeń innego rodzaju zaniedbań medycznych, odszkodowania z OC i AC, zwrot kosztów wynajmu samochodu zastępczego, odszkodowanie związane ze szkodą powstałą w wyniku pożaru, zalania itd., odszkodowanie za bezumowne korzystanie z nieruchomości przez operatorów,
 • publicznych i osoby prywatne.

 1. Sprawy pracownicze:
  uznania wypowiedzenia umowy o pracę za bezskuteczne oraz przywrócenia pracownika do pracy na poprzednich warunkach; odwołania od niezgodnego z prawem rozwiązania umowy o pracę z winy pracownika (zwolnienia dyscyplinarne); odszkodowania z tytułu naruszenia zasady równego traktowania pracowników (dyskryminacja) oraz mobbingu;

5. Ochrona dóbr osobistych.